1. Проект

Днес, в Европа, многократно нараства броя на учениците в професионални училища, които са застрашени от отпадане от училище. Целта на проекта „Карма“ е да подпомогне учители от Унгария, Финландия и България в предоставянето на кариерно ориентиране и развитие на уменията за управление на кариерата на техните ученици. Така ще се създадат условия за предотвратяване отпадането на учениците от образователната система, ще се повиши тяхната мотивацията и образователни постижения. За постигането на целта ще работят 5 организации с водещ координатор - Раабе Клет (Унгария), ангажирана да състави цялосттен Наръчник за управление на кариерата за учители от професионални училища.

На основата на Наръчника 10 учители от двете партниращи училища (професионална гимназия Manfred Weiss от Будапеща/Унгария и Институт за професионално образование Raahe, Финландия) ще вземат участие в пет дневен курс /тренинг в София, България. След това обучените учители ще предоставят кариерно ориентиране в пилотни сесии към техните училища за 100 ученика. Натрупаният опит от пилотната фаза – ще бъде представен и дискутиран на две публични събития – работилница в София (България) и международна конференция в Будапеща (Унгария).

Уменията за управление на кариера съчетават елементи от няколко универсални компетентности, посочени в Европейската рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот като умения за учене (поставяне и следване на учебни цели, свързани с избор на кариера, да инвестират усилия и дисциплина за продължаващо развитие в интересна за тях професионална сфера), дигитални компетентности (приложение на ИКТ в процеса на кариерно информиране, развитие на електронно портфолио относно професионално и личностно развитие, представяне в социалните мрежи и в интернет пространството) и социални компетентности (склонност за ефективно да комуникират силните си страни в контекста на трудовите отношения).

Нашият проект се основава на задълбочени препоръчвания и политически препоръки, разработени от Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN). През 2007-2015 мрежата съдейства на страните членки на Европейския съюз (вкл. съседните държави, които могат да участват по програма Еразъм +) и Европейската комисия в развитието на европейското сътрудничество в сферата на кариерното ориентиране в двата сектора на образование и заетост. В един от последните документи, издадени от мрежата, ELGPN Tools № 6: Насоки за политиките и системите за развитие за ориентиране през целия живот (от ноември 2015 г.), се подчертава популяризирането на уменията за управление на кариерата като ключов елемент за качеството на системите за професионално образование и обучение. В допълнение, ориентирането в училищата трябва да осигурява фокус върху прехода към пазара на труда и да отразява многообразието в класната стая.

Анализът на конкретната ситуация в партниращите училища от Унгария, Финландия и България показва стабилна тенденция в броя на учащите, които изпитват затруднения в завършването на образование. Корените на този феномен отразяват различни национални и местни контексти: в някои случаи се свързват с неравностойното положение на учениците поради техния мигрантски произход (Финлания), а други с ограниченията на пазара на труда за ученици от професионални училища (Унгария, България), което рефлектира негативно върху тяхната мотивация. Националните правителства прилагат дългосрочни стратегии, за да елиминират негативното въздействие от ранното отпадане от училище, като се фокусират върху възможностите на практически ориентирано обучение в професионалните училища и като предоставят висококачествено и ефективно професионално ориентиране на ученици, така че да могат да направят свободен и информиран избор за тяхното кариерно развитие. Въпреки това, предоставянето на достъпно ориентиране на учащите изисква още по-тясно включване в процеса на техните преподаватели. Фокусът се поставя на развитието на специфични умения за конкретната професия и не се предлага достатъчно ориентиране за учащите, което да им помогне да развият т.нар хоризонтални умения, чрез които да се повиши тяхната адаптивност към промени в професионалния свят. Услугите за кариерно ориентиране в училище се разгледжат като мост между образователните услуги и търсенето от страна на бизнеса, стимулиращи учениците да осъзнават значението на преносимите умения за успешното им кариерно развитие, на поставянето на дългосрочни цели и предприемането на структурирани и добре обмислени действия за постигане на тези цели.

В Унгария, над една четвърт от учениците в професионални гимназии и над една трета от професионално обучаващите се, посочват, че биха избрали различна професия, ако могат да се върнат назад. В тази ситуация е важно възможностите за кариерно ориентиране и професионални практики да са на разположение на учениците в края на обучението им, за да им помогнат да преразгледат своите планове за кариера и да намерят работа, която отговаря на техните интереси и цели. Има нужда тези услуги да са достъпни по-рано, по време на обучението, когато някои мислят за промени, или са в риск от отпадане, за да се гарантира, че могат да направят по-лесно прехвърляне в по-подходяща програма. (Field et al.; Kuczera et al)

Има много причини, с които може да се обясни преждевременното отпадане от училище. Тяхното идентифициране и разбиране е задължително за предприемането на правилните мерки при разрешаването на този проблем. Една от основните цели на ЕС е да намали средното ниво на преждевременно отпадащите ученици под 10% до 2020г. (Europe 2020 Target: Early Leavers from Education and Training). За да се постигне това, е необходима цялостна стратегия и най-вече да се разкрият причините и да се идентифицират правилните инструменти за превенция и интервенция. Това ще помогне и за подобряване качеството на професионалното образование и обучение.

2. Партньори


RAABE KLETT (Унгария)

Клет Груп е една от водещите европейски издателски групи в сферата на образованието и обучението. Компанията се е наложила като сериозен доставчик на разнообразни образователни продукти, фокусирани върху развитието на учебни материали за директори на училища, учители и ученици.

Нашата цел е да оказваме съдействие на учители и образователни лидери чрез акредитирани обучения и конференции, развиваме абонаментни справочници, консултации в процеса на развитие и мониторинг на училищни обучителни програми за лидерство, гарантиране качествето на чуждоезикови програми.

Ние имаме 27 служители и работим директно с повече от 200 експерта в сферата на образованието и обучението. Компанията има отлични стратегически отношения с Министрество на образованието в Унгария, също така с някои водещи европейски университета, предоставящи програми за управление в образованието.

По-долу е посочен списък на някои от нашите най-нови и много успешни продукти и дейности:

  - Над 45 акредитирани програми за обучение на учители;
  - Всяка година обучаваме над 2000 учители и директори на училища;
  - Само през 2015 г. организирахме над 150 акредитирани обучения на учители;
  - През 2008 г., ние започнахме Raabe колеж, който предлага правна и методическа подготовка за директори в държавните училища.

Същевременно ние разработихме и развихме уеб сайт, ориентиран към професионално образование http://szakkepzes.raabe.hu, който е насочен към заинтересованите страни в професионалния сектор. Форматът е месечно списание от 12 страници, разработено в сътрудничество с Унгарската търговска и индустриална камара. На нашата специализирана електронна страница, предлагаме за потребителите възможност да задават въпроси относно професионалното обучение, на които отговаря екип от водещи национални експерти.

Ежегодно ние организираме най-голямата национална училищна конференция за ръководители в образованието и учители в Унгария. През последните 5 години това събитие среща стотици популярни европейски и национални заинтересовани експерти, за да обменят идеи и добри практики в училищното образование и управление.


Технически университет Будапеща (Унгария)

Технически университет Будапеща (Унгария) е един от водещите технически университети в Унгария и доставчик на качествено обучение за учители в професионалното образование, с фокус върху гарантирането на качество в процеса на развитие. Ще допринесе до всички аспекти от разработване на интелектуалните продукти по настоящия проект. Същевременно организацията ще предложи сравнителни изследвания относно ефективни модели за обучение в междукултурна среда, които да се използват при конструирането на планираното международно обучение за учители от професионалното образование. Освен това Университетът ще осигури ключова експертиза при събирането на информационна база за изготвянето на препоръки.

Техническият университет в Будапеща има над 110 звена и институти, които са структурирани в 8 факултета. Разполага с 1100 преподаватели, 400 научни изследователи, други дипломирани експерти и множество гост-лектори и практици участват в обучението и провеждат научни изследвания. Приблизително 800 от 14 000 студента на университета са чужденци от 50 държави. Университетът осигурява над 70% от дипломираните инженерни специалисти в Унгария.


Институт за професионално образование и обучение Раахе (Финландия)

Общински консорциум за образование и обучение към град Раахе (Raahenkoulutuskuntayhtymä) предлага квалифицирано професионално обучение в средното образование в три различни училища в района на Раахе. Всяко от тези училища предлага няколко различни образователни програми.

Трите училища - Raahe Vocational Institute, Lybecker Institute of Craftsand Design and Ruukki Agriculture Institute – заедно имат повече от 1000 ученика, повечето от тях получават начална степен в професионалното образование на възраст 16-19 години. Продължителността на обучителната програма е 3 години, които дават на учениците начална професионална квалификация и умения за работа и заетост по специалността. Тригодишното обучение включва теоретична подготовка, практически занимания към базата на училището, както и минимум 6 месечна практика в реална работна среда.

Гордостта на организацията се изразява в това, че едва 9 % от учениците отпадат преждевременно от училището.


Manfred Weiss VET School (Финландия)

Образователна организация с 67 - годишна история, която включва средно общообразователно училище, техническо училище и ученическо общежитие. Разположено е на южната граница на Будапеща. Разполага с 50 класни стаи и 4000 кв.метра практическа база. До 1980г. е изпълнявало и функции на фондация. Основно подготвяме квалифицирани специалисти в сферата на металургията и инженерството за нуждите на местна фабрика, първоначално се е казвала Weiss Manfréd, по-късно Csepel Works. Същевременно в резултат на промени, настъпили в страната обучението се трансформира, днес електрониката и информационните технологии за сфери, които са доминиращи.

Тази година имаме 640 ученици, които се обучават в училището, 352 са в програми за професионално образование. Имаме 92-ма учители. В нашето общежитие има 150 ученици.


Selfinvest (България)

Selfinvest (България) е компанията, която предсотавя кариерно ориентиране и обучение за ученици. Притежава разнообразно портфолио и опит от проекти с бизнес организации и училища.

През 2012г., три години след създаването си Selfinvest получава награда от Националния конкурс за кариерно ориентиране, организиран от Център за развитие на човешките ресурси, за иновативна практика в сферата на кариерно ориентиране, консултиране и информиране в средното образование. Награда е присъдена за разработването на симулативен тренинг, на основата на учене чрез преживяване, с цел развитие на умения за управление на кариерата на младежи на възраст 16-19 години. Програма се нарича “Пътешествие из индианските земи”.

Обучението има за цел да илюстрира целия процес на индивидуално планиране на личните цели за кариерно развитие, необходимостта от развитието на специфични умения за справяне с непредвидени обстоятелства и постоянна промяна. През 2012 г. симулационното обучение игра е представено по време на Международната конференция за кариерни консултанти "Мотивация за развитие" в София (България), където получава изключително положителна обратна връзка и високи оценки от експерти по кариерно ориентиране от цяла Европа.

3. Очаквани резултати

- Наръчник за учители по професионално образование, който да подкрепи развитието на уменията за управление на кариерата на учениците ;
НАРЪЧНИК ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - Изтеглете с тук


- Структурирано обучение за повишаване квалификацията за кариерно ориентиране на учители по професионално образование;


- Пилотни сесии за кариерно ориентиране, проведени от учители от двете партниращи училища (Manfred Weiss VET school, Budapest, HU and Raahe VET Institute, FI)


- Препоръки към взимащите политически решения (policy recommendations) – изготвяне на препоръки към заинтересованите страни, взимащи решения на национално и европейско ниво за политики за кариерно ориентиране, относно ключови изводи и възможности за развитие на база на проекта.
Нашите препоръки за политики, разработени въз основа на опита на проекта, могат да бъдат изтеглени от тук! >>

4. СЪБИТИЯ

Март 2018

Професионално образование и управление на кариерата

Причините за ранното напускане на училище имат различни корени във всяка една държава, но това е съществуващ феномен в цяла Европа.

Проблемът е пречка за икономическия растеж и заетостта навсякъде, затруднява производителността и конкурентоспособността. Младите хора, които са засегнати са изправени срещу други недостатъци, които дефинират техния успех в живота за дълъг период от време.

Младите хора, които напускат преждевременно образованието и обучението, нямат умения и квалификация. Те са изправени пред висок риск от безработица, социално изключване и бедност.

Какво могат да направят учителите в професионалното образование, какво може да направи образователната система, за да предотврати това?

 С наръчника, разработен в нашия проект, наречен CARMA, предлагаме практически инструмент за учителите в ПОО, които да подкрепят ключовите компетенции, необходими за ученето през целия живот.

Бъдете информирани за резултатите от проекта Carma, опита от тестването на Наръчника за учители, за политическите препоръки, базирани на резултатите от проекта, както и мнението на професионалните училища, работодателите и Камарата на международната ни конференция “Професионално образование и управление на кариерата” - Да внедрим кариерното ориентиране в класната стая!“, която ще се проведе в Будапеща на 26 април 2018г.

Регистрираните потребители за бюлетина могат да участват безплатно в събитието, като предоставят код "GoodCarma" в секцията "Коментари" на формуляра за кандидатстване.

Ако искате да научите повече за проекта Carma, кликнете тук!

Моля, регистрирайте се на сайта на Carma, за да получавате редовни актуализации!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз или Този проект е финансиран с подкрепата на програма "Еразъм +", стратегически партньорства за действие в ПОО.

Февруари 2018.

Коя е моята работа?

Това беше последното упражнение от пилотния период в Института за професионално образование и обучение Раахе във Финландия, проведено от учителите, участвали в проекта CARMA.

Целта на този клас „CARMA” е учениците да се запознаят с различни, подходящи професии, задачите, които са свързани с тези работни места и необходимите за тях умения.

С това колегите ни от Финландия са завършили теста на „Наръчника за умения за управление на кариерта за учители от ПОО”.

Можете да получите повече информация за опита от тестването на Наръчника за учители, нашите препоръки за политиката въз основа на резултатите от проекта, както и мнението на училищата за професионално образование и обучение, работодателите и Камарата на международната ни конференция „Професионално образование и управление на кариерата”-„Да внедрим кариерното ориентиране в класната стая” , която ще се проведе в Будапеща на 26 април 2018 г.

Допълнителна информация и кандидатстване:

При кандидатстване, моля, добавете кода "GoodCarma" в секцията за коментари за безплатно участие!

Ако искате да научите повече за проекта Carma, кликнете тук!

Моля, регистрирайте се на сайта на Carma, за да получавате редовни актуализации!

Януари 2018.

Бъдете добре информирани: Как да разпознаете фалшивите реклами и фалшиви възможности за работа?

Това е заглавието на практическата дейност, която беше тествана последно през пилотния период от екипа на професионалното средно училище Weiss Manfréd в Сийсепъл.

Целта на последния клас -"CARMA" беше, учениците да могат да разпознават тези възможности за работа, в които няма гаранция, че ще им бъде платено.

С това нашите унгарски колеги завършиха тестването на „Наръчника за обучение на учители от ПОО за умения за управление на кариерата”.

Имайки предвид техния опит, ние ще прецизираме съдържанието на наръчника; също така препоръките им ще бъдат включени в препоръката за политиката, която ще бъде изготвена в рамките на проекта.

Ако искате да научите повече за проекта Carma, кликнете тук!

Моля, регистрирайте се на сайта на Carma, за да получавате редовни актуализации!

Декември 2017

От настоящия момент до края на януари 2018г група от обучение финландски и унгарски учители пилотно тестват упражненията, които са разработени за Наръчника по време на проекта. пилотното провеждане се реализира в Образователния център Brahe и унгарската Професионална гимназия “Weiss Manfred”.

Опитът от пилотния период ще определи финалния вариант на публикацията “Наръчник за обучение на учители от професионалното образование и обучение за развитие на умения за управление на кариерата.”


Целта на авторите беше да разработят наръчник, който да се използват знания и опита на партньорите по проекта в някои от следните начини

 • Като книга с упражнения, която да се използва от учители, треньори и ученици за развитие на умения, които ефективно да ги подпомогнат при развитието на кариерни пътеки в различен контекст и на различни нива.
 • Като наръчник с основна информация за пазара на труда
 • Като ръководство как да се използват различни практични задачи, които дй отправя предизвикателство и да подпомага учениците в реална и въображаема житейски ситуации.
 • Като колекция от примерни дейности, които да ангажират колегите си да разработят подобни, съобразени с конкретна ситуация.

Наръчникът е наличен на 4 езика:

Ако искате да научите повече за проекта CARMA, натиснете тук!

Ноември 2017

Тестването на Кариерния наръчник започна в Унгария в професионалната гимназия “Weiss Manfred”.

Тази група от учители от сферата на професионалното образование и обучение са присъствали на съвместното обучение на персонала в края на септември в София.

Съдържанието на ръководството може да бъде променено поради опита на пилотните сесии и оценката на резултатите.

"НАРЪЧНИКЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРА", разработено по време на проекта, може да бъде изтеглено безплатно.

 • Щракнете тук, за да изтеглете на български език
 • Щракнете тук, за да изтеглите на Click hereунгарски език
 • Щракнете тук, за да изтеглите на Click hereанглийски език
 • Щракнете тук, за да изтеглите на Click hereфинландски език

Октомври 2017

Успехът на наръчника CARMA, разработен по проекта CARMA, зависи и от сътрудничеството между учителите от различни националности. Съвместно обучение на 10 финландски и унгарски учители, които също допринасят за популяризирането на проекта CARMA, беше организирано от Selfinvest Ltd., един от партньорите по проекта.

Обучението в София бе успешно и се проведе между 26 и 30 септември 2017 г. Целта на проекта беше да вдъхнови и да ангажира учителите да бъдат подходящи за провеждане на пилотни уроци от този ноември на най-високо ниво.

Този път участниците направиха и оценка на ръководството CARMA, като тази обратна връзка ще помогне за финална настройка на ръководството.

Ако искате да научите повече за проекта Carma, натиснете тук!

Септември 2017

 

Българският партньор, Selfinvest започна 5-дневното обучение на унгарски и финландски учители в София. Целта на обучението е не само въвеждането и прилагането на Наръчника, но и мотивацията и развитие умения за кариерно консултиране на колегите-участници.

Selfinvest прави всичко за междукултурно сътрудничество и професионална работа в мрежа. Подпомага с промяна на добри практики и съвети със „ноу-хау” съдържание по време на обучението.

Юли- Август 2017

 

Преводите на Наръчника на български, унгарски и финландски е завършен.

Лятото продължава, новата учебна година започва, предстоят нови грижи и удоволствия.
Надяваме се, че ще допринесем за удоволствията, защото освен ангилйската версия на Наръчника , българската,   финландската и унгарската  адаптации са готови.

Наръчникът съдържа повече от 40 занимателни упражнения, които могат да се внедрят в училищната стая, чрез които учителите могат да развият уменията на учащите.

Пет дневното обучение ще се проведе от българския партньор по проекта (Selfinvest) в София, за да може новите материали да бъдат приложени максимално бързо и ефективно. Selfinvest е един от лидерите на пазара в предоставянето на такъв тип обучения. Учители от Унгария и Финландия ще вземат участие в тренинга.   Съдържанието ще бъде тествано в рамките на реални сесии, след което ще бъде дадена обратна връзка на авторите на Наръчника. Тези становища ще определят и окончателното съдържание на Наръчника.

След финалната редакция на Наръчника, всички езикови варианти ще бъдат на разположение много скоро безплатно  на сайта carma.hu. Регистрирайте се тук, за да получавате последните новини около Наръчника.


 

 Ако искате да знаете повече за проекта Carma, натиснете тук!


Конференцията за откриване на Националната учебна година се проведе на 24 август от унгарския координатор на проекта CARMA, Раабе Клетт ООД. Повече от 200 училищни лидери и преподаватели присъстваха на информационния щанд за проекта CARMA.

Същият ден се състоя и тържествената вечеря по повод 25-тата годишнина на компанията. Повече от 200 гости присъстваха, специалисти по образователни въпроси, стратегически партньори, обучители и главни редактори на нашите публикации.

В приветствената реч Силвия Сцанисцло, управляващ директор на Raabe Klett Ltd. съобщи на гостите за напредъка на проекта Erasmus + CARMA.

Юни 2017

 

В началото на юни се проведе втората среща по проекта Carma. Преглеждането на Наръчника беше най-важната част от програмата. Първата, кратка част от Наръчника запознава със системата от умения, необходими за постигане на успешно кариерно ориентиране през целия живот. Това ще помогне на учителите да изберат упражнения, обхващащи останалата част от Наръчника, които са подходащи за развитие на уменията.
Втората среща по проекта Carma се състоя в град Раахе, малък финландски град на морския бряг, между 08 – 10 юни.
Партньорите по проекта представиха, извършените  дейностите до момента  и дискутираха предстоящите задачи. Също така имахме малко свободно време за използване.

Ние се запознахме с Наръчника под ръководството на д-р Джудит Ремений Видекин и д-р Джеорджи Молнар – представители на Университета. Също така бяха обсъдени задачите по обучението на учителите за използване на Наръчника в пилотните сесии.

Наръчникът ще бъде наистина практичен, ще съдържа теоретично въведение и много упражнения за работа в клас, с което ще се помогне на учителите и училищните психолози да развият умения сред учащите по отношение навлизането на пазара на труда и промяната на работните места.

Май 2017

 

Екипът започна да се подготвя за срещата в Раахе. Университетът завърши писането на Наръчника, а екипът на Раабе го редактира.
По време на срещата ще се чуят мненията и предложенията на членовете на екипа, така че да се организира добре обучението на учителите от двете партньорски училища. В тях ще подготвят пилотните сесии за употребата на Наръчника.

 

 Ако искате да научите, повече за проекта “Carma”, натиснете тук.

 Моля, регистрирайте се на сайта на Carmа, за да получавате актуализации!

Април 2017

 

Всяка институция проведе дискусионна среща тип фокус група. По този начин те обсъждаха силните и слабите страни на своята система за професионално образование, заплахите и възможностите, присъщи на всяка система, освен това уменията и способностите, които смятат, че трябва да бъдат развити, за да се отговори на очакванията на Пазара на труда.

 

Оказа се, че проблемите не забелязват лесно главно от факта, че в уроците не се говори много за практически неща, като например „как се пише автобиография”  или „как да се обличат за интервю за работа”.
По-скоро липсва разработването на т.нар. "Меки умения", като активни практически познания за методите за развитие на личността, основаващи се на самоусъвършенстване.

 

 Ако искате да научите повече за проекта Carma, натиснете  тук!

Март 2017

 

 

Трима от партньорите по проекта ще проведат дискусия под формата на  фокус група, за да се  вземат под внимание и външни мнения. Това означава, че всеки партньнор ще покани по 10 участника (експерти и други членове на целевата група на проект Carma), които ще участват в ръководената от модератор дискусия по важни въпроси и за предизвикателствата пред националните системи относно професионалното образование и ранно напускане на училище. Опитът и мненията, събрани по време на  тези дискусии, ще послужат като основа за Наръчника.
Подготвяйки се за дискусиите  във фокус групи, партньорите избраха и поканиха участниците, подготвиха списъка с темите / въпросите за обсъждане и сценария на срещата, включително представяне на проекта Carma.
Selfinvest попита 10 кариерни консултанти, които имат опит в планирането и управлението на кариерата в сферата на професионалното образование и обучение,  Професионалните училища Weiss и Brahe избраха и поканиха по 10 външни лица (учители и ученици ), които са активни в областта на професионалното образование.

 

 Ако искате да научите повече за проекта Carma, натиснете тук!

Февруари 2017

 

Събраните данни бяха обобщени, анализирани и предоставени от екипа към  университета BME, който подготви списък с дейности, необходими за ефективно управление на кариерата, от които учениците имат нужда от подкрепа, за да развият като компетентности.  

Нашият списък:  

 

  1. Лично управление

  2. Изграждане и поддържане на позитивна представа за себе си.

  3. Позитивно и ефективно взаимодействие  с останалите хора

  4. Промяна и развитие през целия живот

  5. Обучение и работа

  6. Участие в ученето през целия живот, което подкрепя поставянето на цели за живота и труда.

  7. Намиране и ефективно използване на информация за живота/ труда

  8. Разбиране на връзката между работа/общество/ икономика

  9. Живот/ работа

  10. Сигурност, откриване  и поддържане на заетост

  11. Вземане на решения, ориентирани живот/работа

  12. Поддържайте баланс между личната и професионална роли.

  13. Разбиране за променящия се характер на живота и работните роли

  14. Разбиране, ангажиране и управление на собствения процес на живот / работа

 

Те са определили компетенциите, необходимите умения и след задаването на задачите в рамките на групата, те са   започнали да пишат Наръчника.

Януари 2017

 

Събиране на специфична, първична информация за системата на професионалното образование.

От гледна точка на полезността на Наръчника е от първостепенно значение авторите да разполагат с точна информация, за да разберат достатъчно добре образователните системи на държавите, в които ще бъде прилаган. 

Пилотното издание на Наръчника е базиран на изследване на общата образователна рамка, ще има цел да пробва специфични педагогически методи и да събере и обнови опита, придобит в конкретен социално-културен контекст.

 

Поради тази причина разработването на съдържанието започна със събирането на специфични данни за отделните страни, което води до очертаване на характеристиките на професионално образователните систтеми на партньорските страни, които са важни от гледна точка на управлението на кариерата.

 

 Ако искате да научите повече за проекта Carma, натиснете тук!

Декември 2016

В наши дни броят на учениците в професионалните училища, които са в риск от отпадане, непрекъснато расте.

 

Целта на проекта "Carma" е да подготви учители от страните-участнички или да се надяваме, че има колкото се може повече европейски страни, за даване на съвети за кариерното планиране и управление на ученици, които са записани в професионално училище. Това ще ги направи по-мотивирани, а броят на отсъствията и учениците, които напуснат училище рано, ще намалеят. Благодарение на това завършилите имат повече възможности за включване към работната сила.

 

За постигането на целите, международния консорциум от горепосочените страни – Унгария, Финландия и  България, под ръководствто на водещата организация Raabe Klett. са се заели да разработят Наръчник за управление на кариерата за учители от професионални училища. По 5 учители от двете партньорски държави ще участват в обучение, базирано на Наръчника, което ще се проведе в България. Обучените учители ще проведат експериментални сесии в техните училища общо със 100 ученика.

 

Опитът, който ще придобият  от практиката, ще бъде разпространен и обсъден в рамките на две международни мултипликаторни събития от експерти, директори на училищата и заинтересовани страни, работещи в областта на професионалното образование, които ще се проведат в София и Будапеща.

 

 Ако искате да научите повече за проекта Carma, натиснете  тук!

Срещи по проекта

 • Първоначална среща (Будапеща, Унгария)

 • Междинна среща (Раахе, Финлания)

 • Заключителна (Будапеща, Унгария)


Първоначалната среща (Будапеща) – 30 Ноември 2016г

Партньорите по проект “Carma”, чиято цел е да намали броя на ранно отпадащите от училище, проведоха първата си среща последния ден на месец ноември в Будапеща. Общо 10 участници – по 2-ма представители на организация, водещата организация по проекта Raabe Klett Educational Consulting and Publisher (Будапеща, Унгария) и четирите партньора – Будапещенски технически университет, Професионална гимназия Manfred Weiss (Будапеща, Унгария), Професионален институт Раахе (Финландия) и Selfinvest – българска компания, занимаваща се с кариерно консултиране и обучения. По време на срещата участиците преминаха през основните задачи в графика , със специален фокус върху първата голяма цел на проекта – Наръчник за управление на кариерата за учители от професионални училища.В началото на срещата всеки партьор се представи, разказвайки за минали и настоящи дейности.

Партньорите получиха куп документи, преди всичко т.нар. Споразумение за партньорство, което представлява договор между водещата организация Raabe Klett (Унгария) и всички останали партньори.  Наред с други неща договорът включва общите и специални права и задължения на всеки партньор, прогнозния бюджет, описание на задачите и календара на дейностите, и финансовите правила на сътрудничеството. Партньорите получиха допълнително 4 стратегически документа: те описват средствата и методите за комуникация по време на реализирането на проекта, как да представят и използват резултатите от проекта, начинът на осъществяване на мониторинг и оценка на дейностите по проекта и резултатите, не на последно място и как да се справят със заплахи, които могат да забавят или да провалят изпълнението на проект Carma.

По време на Първата среща участниците се съгласиха да използват  техническа терминология съгласно съответния речник на Europass cedefop по време на целия проект. Те се съгласиха да добавят Skype, пощенски лист и платформа за споделяне към методите за комуникация. На тази нова платформа Raabe Klett (Унгария) обеща да сподели презентацията и детайлен график на задачите по проекта Carma.Като първа стъпка от изпълнението на проекта, партньорите имат нужда да съберат специфична информация за всяка от страните като: правила, данни и добри практики, отнасящите се до управление на кариерата в професионалното образование и обучение в отделните държави. По този начин участниците се ангажираха да попълнят докладите за страната въз основа на проектния  списък със задачи, попълнен и представен на срещата от Будапещенския технически университет.

Този проект ще бъде финализиран от ръководителя на проекта Raabe Klett (HU) и ще бъде изпратен на партньори, които трябва да съберат цялата информация до 22 януари.Отделно българският партньор по проекта Selfinvest обеща да попълни 5 страници (А4) общо въведение на Наръчника. По план английската версия на Наръчника ще бъде готова в края на месец май 2017.На основата на Наръчника 10 учители от двете партньорски училища ще участват в 5-дневно обучение в София (България). След това обучените учители ще проведат пилотни сесии за кариерно ориентиране в институциите, от които са част, общо със 100 ученика. Опитът от пилотните сесии , т.е. практическото използване на Наръчника ще бъдат представени и обсъдени на две мултипликационни събития в София (България) и на международна конференция в Будапеща (Унгария)

Освен това, участниците предоставят препоръки към  хората, които пишат политиките в областта на държавите-членки и на европейско равнище въз основа на опита, придобит  през 18-те месеца от проекта.


Мултипликационни  събития

Ние представяме  резултатите от проекта на професионалната общественос, а именно училищата за професионално обучение и представителите на органите, отговорни за вземането на решения.

 • Работна среща (София, България)

 • Международна конференция (Будапеща, Унгария)

5. НОВИНИ

Преводът на Наръчника на унгарски, български и финландски езици ще бъде готов много скоро!

Редакцията на английската версия на Наръчника е почти завършена от Raabe, в новата фаза започва подготовката на материала на националните езици. Английската версия се прави, надяваме се да приключим преводите до края на лятото. Всички версии по отношение на езиците на ръководството ще бъдат достъпни безплатно на уебсайта (carma.hu).

Съдържанието изглежда така:

 1. Въведение
 2. Умения за управление на кариерата (CMS) и тяхното значение
 3. CMS  (УУК) матрица
 4. Как да използвате Ръководството - препоръки за учители
 5. Развитие на уменията за управление на кариерата чрез учебната програма
 6. Дейности за развитие на CMS
  1. Разбиране и развитие на себе си
  2. Проучване на живота, ученето и работата
  3. Разработване и управление на моята кариерата
  4. ИКТ  умения
 7. Заключения
 8. Речник
 9. Библиография

 

Изтеглете безплатния Наръчник на английски език!

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Наръчника за развитие на умения за управление на кариерата за учители в професионални училища може да бъде изтеглен безплатно.

Написнете тук, за да изтеглете Наръчника >>


Изтеглете безплатно Наръчника за учители от системата на професионалното образование и обучение” на български, финландски и унгарски езици!

"НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА” вече може да бъде изтеглен безплатно на български, унгарски и финландски езици.

Щракнете тук, за да изтеглете на български език

Щракнете тук, за да изтеглете на унгарски език

Щракнете тук, за да изтеглете на английски език

Щракнете тук, за да изтеглете на финландски език6. Контакти

адрес
Raabe Klett Educational Counselling and Publisher Ltd
1116 Budapest, Temesvár Str. 20.


телефон
editorial staff of Raabe:
Customer service: (+36 1) 320-0750; 320-8632
Fax: (+36 1) 349-8773Facebook, Linkedin

© Copyright 2016 - CARMA projekt.


Project number: 2016-1-HU01-KA202-022981


Privacy policy