Koncepció


Hallo Max 1

A Hallo Max egy ötkötetes nyelvkönyvcsalád, amely olyan 9-15 éves gyerekek, ill. fiatalok számára készült, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályától kezdve emelt szinten, emelt óraszámban tanulják a német nyelvet.

Erdetije a németországi Klett-Langenscheidt Verlag kiadásában megjelent háromrészes Der grüne Max Neu című nyelvkönyvcsalád, amelyet a Klett Kiadó kibővített, átdolgozott, a kompetencia alapú idegen nyelv tanítás-tanulás és a speciális magyarországi igények számára megfelelővé tett.

A tankönyvcsalád részei

 • Hallo Max 1 tankönyv
  A Hallo Max 1 tankönyv úgy készült, hogy tartós könyvként használható legyen, ezért a tankönyvbe beleírni nem kell.Középpontban: a készségfejlesztés
  A Hallo Max tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll. A készségfejlesztés integráltan történik, azaz párhuzamosan folyik a tankönyvben és a munkafüzetben. A négy alapkészség (hallás utáni értés-, beszéd-, olvasás- és íráskészség) fejlesztése során kiemelkedő szerepet játszik a különféle szövegértési stratégiák bemutatása és begyakoroltatása, de ugyanilyen következetesen történik a tanulási technikák és stratégiák elsajátíttatása és az önálló tanulásra, ill. gondolkodásra nevelés is. Az első kötet tankönyvében a korosztály életkori sajátosságainak megfelelően első sorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt.

  Újfajta koncepció a nyelvtantanításbanA kisiskoláskori idegen nyelvtanítás jellemzője, hogy a nyelvtan csak implicit módon van jelen, és a kommunikatív nyelvoktatás szemléletének megfelelően csak a nyelvtanulás eszközének, nem pedig céljának tekintjük. Ez a szemlélet jellemzi a Hallo Max 1. tankönyv nyelvtantanítási koncepcióját is. A Mein Deutsch című részben a tanulók a felfedező tanulás módszerét alkalmazva saját maguknak állítják össze a saját nyelvtanukat, ezáltal gyorsabban és tartósabban jegyzik meg a nyelvtani tartalmakat. Ezeket a tartalmakat deduktív módon átteszik, alkalmazzák a valódi kommunikációs helyzetekben.Portfólió
  A modern tantárgypedagógia elvárásainak megfelelően a tanulók a Hallo Max 1. tankönyv leckéi anyagából önálló portfóliót állítanak össze (Mein Dossier), amely jól dokumentálja nyelvi és interkulturális kompetenciájuk fejlődését.

  Tananyagfeldolgozás
  A tananyag feldolgozása a kis lépések elve alapján történik. E struktúrának köszönhetően a Hallo Max 1. tankönyv nem annyira komplex feladatokat, hanem sokkal inkább rövid, egyszerű, a korosztálynak megfelelő, játékos gyakorlatokat, az aktív részvételt elősegítő, kreatív feladatokat tartalmaz. A gyakorlatokat és feladatokat egyszerű, egyértelmű szimbólumrendszer jelöli, ami a könnyebb eligazodás mellett az önálló tanulást hivatott segíteni. A tanulást rengeteg vicces, kedves rajz segíti.FejezetekAz első kötetben található fejezetek:1. Deutsch – meine neue Sprache
  2. Meine Familie und ich
  3. Meine Deutschklasse und ich
  4. Kunterbuntes

  Egy-egy fejezet hat leckét tartalmaz, melyek az adott korosztály számára érdekes és megfelelő témákat dolgoznak fel: család, barátok, lakóhely, tanszerek, órarend, stb. A negyedik fejezet felépítése rendhagyó. Ahogyan a címe is mutatja (Kunterbuntes), mindenféle plusz anyagot tartalmaz: a német nyelvű országokkal kapcsolatos országismereti információkat (pl. karácsonyi/húsvéti szokások), illetve a négy évszakhoz kapcsolódó autentikus gyermekverseket. Ezek a kiegészítő anyagok a tanév bármely szakaszában alkalmazhatóak.

  Az egyes fejezetek felépítése jól áttekinthető. Minden fejezet elején olvashatóak az adott fejezet céljai, melyek megértését illusztrációk segítik. Minden fejezet hat –többnyire két oldalas- leckéből és egy a leckék után található mellékletből áll. A melléklet állandó elemei: Kleine Reime: egy dal vagy egy versike a kiejtés, ill. a szókincs gyakorlására, Naseweis: interkulturális információk a német nyelvű országokról, Projekt és portfólió oldal: az önálló tanulásra nevelés és a tanulók tudatosságának fejlesztése jegyében.

  Egy-egy lecke három részre tagolódik: az első részben kerül sor az új ismeretek (szókincs, nyelvi formák) bevezetésére és rendszerezésére, a második részben történik az új ismeretek begyakorlása, reprodukálása, míg a harmadik részben megvalósul az önálló szövegalkotás.

  A tankönyv mintaoldalait ide kattintva tekintheti meg!

 • Munkafüzet
  A tankönyv és a munkafüzet egymással szerves egységet alkotnak, egymást kiegészítik. A beszédkészség, az olvasási készség és a hallás utáni értés készség fejlesztése jellemzően a tankönyvben, míg az íráskészség fejlesztése inkább a munkafüzetben történik.Ugyanígy mindkét komponens tartalmaz szókincsfejlesztési feladatokat is: a tankönyvben történik az új témához kapcsolódó szókincs bevezetése és gyakorlása, a munkafüzetben folytatódik a gyakorlás.Hasonló a helyzet a nyelvtan esetében is. Az új nyelvtani struktúrák bevezetése, kontextusban való bemutatása a tankönyvben, a tankönyv témái, szövegei kapcsán történik. A gyakorlás megoszlik a tankönyv és a munkafüzet között. A munkafüzetben inkább a begyakorlás folyik, szintén igény szerinti differenciálási lehetőségekkel, a tankönyvben pedig a kommunikatívabb nyelvtani feladatok találhatóak.A munkafüzetben minden fejezet a Meine Stärken című résszel zárul, ami az önértékelést szolgálja. Itt a tanulók páros munkában, az európai referenciakeret szempontjainak és életkori sajátosságaiknak megfelelően értékelhetik saját, az adott témával kapcsolatos nyelvi tudásukat. További gyakorlási lehetőséget nyújt a Rettungsring című rész.Minden lecke állandó eleme (mini)szótár (Meine Wörter), ahol az adott lecke legfontosabb szavai szerepelnek ABC-sorrendben. A tanulók a szavaknak, kifejezéseknek megfelelő magyar szavakat önállóan írják be.

  A munkafüzet mintaoldalait ide kattintva tekintheti meg!
 • Hanganyag
  A Hallo Max 1 tankönyv és munkafüzet teljes hanganyaga ingyenesen letölthető a honlapról.
 • Tanári kézikönyv
  Hamarosan letölthető a honlapról!